Павлодар облысы

Тереңкөл ауданының әкімдігі

Басты Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері «Тереңкөл ауданы ветеринария бөлімі» ММ сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты
«Тереңкөл ауданы ветеринария бөлімі» ММ сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

«Тереңкөл ауданы ветеринария бөлімі» ММ сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

         Осы жемқорлыққа қарсы стандарты «Тереңкөл ауданының ветеринария бөлімі» ММ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 2-тармағына сәйкес.             

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарын әзірлеу мақсаты, ветеринария саласында жсыбайлас жемқорлықты алдын алуға, ұсыныстар жүйесін орнатуға  бағытталған.

  1. Ветеринарияның оқшауланған саласында жұмыс атқаратын тұлғалардың әрекеттерінің ережелері:

 

1.1 саласындағы жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде, қызметкерлері өз қызметінде қозғаушы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартқа міндетті:

1) заңдылық қағидаттарын,  Қазақстан Республикасының Конституция талаптарына, заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алуға;

2) жеке мүліктік және мүліктік емес пайда үшін қызметтік жағдайын пайдаланбауға, сонымен қатар өзге де жеке сипаттағы сауалдарды шешу үшін;

 3) әріптестерден сыбайлас жемқорлыққа қарсы және құқықтық мәдениетін жоғары сақтауға талап ету және қолдау;

 4) заңды және жеке тұлғалардың өздерінің заңды мүдделерін және құқықтарын іске асыруда қиындық туғызатын әрекеттерді болдырмау;

5) өзге тұлғаларды сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылыққа итермелемеу;

6) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау кезінде төрешілдік пен сөзбұйдаға салу көріністеріне жол бермеуге, негізсіз қызмет бабын теріс пайдалану, сонымен қатар дөрекілік пен алдын ала ойлаушылыққты болдырмау;

 7) қызметтік міндеттерді тиімді орындау үшін өзінің кәсіби деңгейін және санатын үнемі жоғарлату;

8)  заңды және жеке тұлғалардың заңды мүдделерін және бостандықтарын, құқықтарын сақтау және қамтылуын сақтау; 

9) бөлім құзыреттілігіне кіретін өтініш білдірген тұлғалардың абыройы мен қадір-қасиетін құрметтуге міндетті;

10) Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылмаған ақпараттарды, құжаттарды ұсынуға талап етпеу;

11)  халықты әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде белгіленген мерзімнен аспауы тиіс. 

   1.2. өз құзыреттілігі көлемінде басқарушылық және өзге де шешімдерді қабылдау және дайындауда:

  • Қазақстан Республикасы заңнамаларын сақтау;

2) өзінің өкілеттілігіне сәйкес қызметтерді қамту; 

3) құпиялылықты сақтауға және қызметтік және мемлекеттік құпияны қамтамасыз етуге;

4) кәсіби және қызметтік этиканы сақтауға

5) өзінің қызметтік міндеттерін атқару кезінде лауазымдық міндеттерін атқару кезінде жеке және заңды тұлғаларға ерекше ықылас көрсетпеуге, олардың ықпалынан тәуелсіз болуға;

6)  бейтарап шешімдер қабылдауға ықпал ететін әріптестер мен басшыға белгіленген әрекетті бұзатын ұсыныстар жасамау;  

7) берілген тапсырманы орындау үшін құқығы дұрыс бролғанын күмәнданғанда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық мүмкіндігі туу кезінде жазбаша түрінде дереу басшыға хабарлау;

8) еңбек тәртібін мүлтіксіз сақтауға, берілген өкілеттіктерді тиімді иеленуге; өзінің қызметтік міндеттерін адал, тұралықпен және сапалы атқаруға, өзінің жұмыс уақытын ұтымды пайдалануға;

 9)  қызметкерлердің қызметтік міндеттерінің көлемін нақты анықтау, қызметкерлер арасында еңбек жүктемесін тең бөлу; 

10) олардың қызмет нәтижелерін бағалау кезінде, сондай-ақ көтермелеу және жазалау шараларын қолдану әділдік пен объективтілік танытуға;

  

11)    мүдделер қақтығысқа жол бермеуге, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды жою жөнінде шаралар қабылдауға;

12)   қақтығыс мүддесіне тікелей басшы өзі тартылса жоғары тұрған басшылыққа жүгіну;

 

1.3. нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау кезінде (бұдан әрі - НҚА):

1) азаматтардың заңда белгіленген құқықтары мен бостандықтарына мүлтіксіз жобаларын әзірлеу сатысында НҚА жобаларын ескеру; 

2) әзірленетін жобаларды НҚА жоғары деңгейде тұрған нормативтік құқықтық актілерге қайшы келмеуге тиіс;

3) жобаларын дайындау барысында НҚА жеке және заңды тұлғалардың заңды мүдделерін бұзылуына жол бермеуге;

4) азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобалары жіберуге 20-бабында белгіленген тәртіппен құрылатын қоғамдық кеңесіне туралы "Заңның құқықтық актілер";

5) ашық нормативтік құқықтық актілер веб-порталға талқылауға жариялау үшін орналастырғанда әзірленген нормативтік құқықтық актілерді мүдделі мемлекеттік органдарға келісімге жолдау;     

6) нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау және талқылауда бұқаралық ақпарат құралдарының, жұртшылықтың қатысуы міндетті;

7) нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы факторларды пайдаланбау;

8) нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу кезінде жеке және (немесе) заңды тұлғалардың мүддесінде әлеуметтік қорғау саласындағы қызметті жүзеге асыратын жекелеген нормаларын қабылдануына жол бермеуге.

 

1.4. тіршілік ету саласын ерекшелігіне байланысты туындайтын өзге де өзара қатынастар кезінде

1)         азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын және қорғалуын қамтамасыз етуге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қарауға, олардың айналымы және олар бойынша қажетті шаралар қолдануға;

2)     өзінің лауазымдық өкілеттіктерін және жеке мүліктік және онымен байланысты мүмкіндіктерді мүлікті емес пайда алу үшін пайдаланбауға;

3)   басшыларының тапсырмаларын процесінде объективті әрі дұрыс мәліметтер беруге;

4)  ұжымда іскерлік өзара қатынастар мен сындарлы ынтымақтастықты орнатуға ықпал ету; 

5) бөлімінің қызметшілерге қатысты дөрекілік, ызаға булығып, адамның қадір-қасиетін әдепсіздікке жол фактілеріне жол бермеуге;

6) сұраныс қабылдаудан негізсіз бас тарту кезінде төрешілдікке жол бермеуге, оларды қарауға және дәйексіз мәліметтерді ұсыну фактілерін болдырмау;

7)  кадрларды туыстық, жерлестер белгілері бойынша іріктеу мен орналастыру жағдайларына жол бермеуге және жеке жағдайларды ғана, меритократия принциптерін сақтауды қамтамасыз етуге;   

 8)   ақшалай немесе өзге бір мүліктік сипаттағы қызмет немесе жұмыс бабымен не төмен тұрған, не онымен өзге де лауазымды адамдармен құмар ойындарға қатыспауға;

 9)  қызметкерлерді жеке және қызметтен тыс тапсырмаларды орындауға жол бермеу;     

 10) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы уәкілетті органға дереу белгілі болған жағдайда басшыларға немесе уәкілетті органдарға дереу жеткізу;

11) тек қызметтік мақсатта қызметтік мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге ұтымды әрі тиімді пайдалануды қамтамасыз ету.

  1. өзге де шектеулер мен тыйым салулар

1) Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет туралы заңнамасының талаптарын сақтауға;

2)  Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шектеулерді сақтауға;

3) Министрлік тұлғалардың лауазымдық уәкілеттілігі шегінде тұлғалардың шешімдері мен нұсқаларын, басшыларының өкімдерін және бұйрықтарын орындау;

4) жұмыстан тыс уақытта, жалпы қабылданған моральдық-этикалық сыбайлас жемқорлық мінез-құлық нормаларын ұстану жағдайларға жол бермеуге;

  1. Қорытынды ережелер.

1) «Тереңкөл ауданы ветеринария бөлімі» Мемлекеттік мекемесінің басшысымен осы стандартқа өзгертулер тиісті бұйрықтармен енгізіледі;

2) осы стандартта тікелей көзделмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.